Vedtekter for stiftelsen Deuterium

§ 1. Navn & grunnkapital

Stiftelsens navn er Deuterium. Stiftelsen har pr. stiftelsesdato, 16. april 2016, en grunnkapital på kroner 200 000. Grunnkapitalen framkom ved gave fra Norsk Hydro ASA.

Stiftelsens midler skal brukes til å realisere stiftelsens formål.

 

§ 2. Formål

Stiftelsen Deuterium har som formål å arbeide for:

  • Økt kunnskap om DF Hydro og tungtvannsaksjonene i Telemark
  • Økt kunnskap om atomkappløpet under andre verdenskrig
  • Økt utforskning under vann

Stiftelsen skal selv igangsette og gjennomføre tiltak og prosjekter.

Stiftelsen skal også støtte andre tiltak som fremmer dette formålet.

Stiftelsen er en alminnelig stiftelse, som skal drive næringsvirksomhet.

 

§ 3. Adresse

Stiftelsen har forretningskontor i Notodden kommune.

 

§ 4. Styre

Stiftelsen skal ha et styre som øverste besluttende organ. Styret skal ha tre medlemmer, og det første styret skal velges av stifterne. Styret velges for fire år av gangen. Styremedlemmene har rett til gjenvalg. Dersom et styremedlem fratrer velges et nytt styremedlem som er nominert av det styremedlemmet som fratrer.

Styremøter skal holdes minst en gang i året. Innkalling til styremøter skal skje minst en uke før møtet avholdes. Styrets avgjørelser treffes med alminnelig flertall. Styret er beslutningsdyktig når minst to av styrets tre medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er styrelederens stemme avgjørende. Det skal føres protokoll over alle styremøter.

Styret skal sikre en forsvarlig forvaltning og disponering av forvaltningskapitalen og eiendeler som inngår i denne.

Styret skal gi stiftelsestilsynet slik melding som nevnt i Stiftelsesloven. Styret skal hvert år sørge for utarbeidelse og innsende revidert årsrapport for stiftelse.

Regnskapsåret løper fra 1. januar til 31. desember.

Styret ansetter daglig leder og fastsetter stillingens lønn og betingelser.

§ 5. Prokura

Stiftelsen forpliktes ved styret. Styret kan meddele prokura.

 

§ 6. Daglig leder

Styret kan ansette daglig leder. Daglig leder forestår den daglige driften og rapporterer til styret. Daglig leder skal forberede saker for styret, innkalle til møter og sette opp sakslister for styret i samråd med styrets leder. Daglig leder skal fremlegge regnskaper og budsjetter samt periodiske rapporter for styret.

§ 7. Revisjon

Stiftelsen skal ha revisor, revisor velges av styret for 2 år av gangen.

 

§ 8. Disponering av stiftelsens midler

Stiftelsens midler skal plasseres på en slik måte at de i best mulig grad muliggjør drift i henhold til stiftelsens formål og i overensstemmelse med regler som gjelder lov om stiftelser.

 

§ 9. Oppløsning

Dersom stiftelsens styre går inn for nedleggelse av stiftelsen eller stiftelsens virksomhet slik den er beskrevet i § 2, skal saken forelegges stifterne for godkjenning.

Dersom det er gjort vedtak om nedleggelse av stiftelsen skal stiftelsens formue deles ut til formål med samme målsetning som nevnt i §2.

 

§ 10. Endring av vedtekter

Endringer av disse vedtektene kan bare foretas etter forslag fra styret. Vedtak om endringer av vedtektene krever medhold fra alle styrets medlemmer.